කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 452273338

නම තනතුර දුරකතන අංකය ජංගම දුරකථන අංකය
බි.ටී.ගයානි අයි කරුණාරත්න මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් 045-2273238  071-4927027
ජි.ඩබ්.රංජිත් ජයලාල් මයා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 045-2273993  071-5556450
ඉරේෂා ශ්‍යාමලී කුරේ මිය ගණකාධිකාරී (වැඩ බලන) 045-2273438  071-4440638
එන්.එන්.කේ.අමරසේන මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 045-2273993  071-3068586
  පරිපාලන නිලධාරී 045-2273338 [Ext : 213]  
  පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී) 045-2273338 [Ext : 208]  
වී.කේ ජයවර්ධන මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් 045-2273338 [Ext : 214]  071-2217439
ඩබ්.ඩි.කාන්ති ද සිල්වා මෙය ප්‍රධාන රාජ්‍යකළමණාකරන සහාකාර 045-2273338 [Ext : 209]  071-8217186

News & Events

29
සැප්2018
කෘෂිකමිටු රැස්වීම

කෘෂිකමිටු රැස්වීම

    කහවත්ත ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ මාසික...

03
සැප්2018
පොදු කොට්ඨාශ රැස්වීම

පොදු කොට්ඨාශ රැස්වීම

‍පොදු කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019/01/22 වන දින...

Scroll To Top